คปภ. ออกแนวปฏิบัติให้บริษัทสัญญาประกันภัยถือปฏิบัติโดยเคร่ง